Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Wijnkopers Arnold en Lammerts van Bueren, statutair gevestigd te Hengelo (0).

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland op 6 september 1991 onder nummer 11754.

Op al onze overeenkomsten zijn van toepassing onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zoals hieronder beschreven.

1. Algemeen

Alle door verkoper gedane betalingen of transacties geschieden op onderstaande voorwaarden.
Afnemers worden geacht door bestellingen en/of ontvangst van de zaken met de onderhavige voorwaarden te hebben ingestemd. Afwijkende algemene of bijzondere bedingen van kopers of van derden zijn voor de verkoper slechts bindend indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk door de verkoper zijn aanvaard. Zodanige afwijkende bedingen gelden uitsluitend voor de transactie waarop zij betrekking hebben.

2. Offertes

Offertes van de verkoper zijn vrijblijvend, tenzij anders is bedongen.
Gegevens in drukwerken vermeld binden de verkoper niet en kunnen zonder voorafgaand bericht aan wijzigingen onderhevig zijn.

3. Levertijden

Levertijden worden slechts bij benadering opgegeven. Overschrijding der in dit artikel genoemde termijnen met minder dan 2 maanden geeft aan de zijde van de koper geen recht op annulering der overeenkomst.

4. Garantie

Garantie voor geleverde zaken en/of verrichte diensten strekt zich niet verder uit in het algemeen dan tot gratis levering van nieuwe zaken.
De door verkoper geleverde zaken kunnen desverkiezende door verkopers worden teruggenomen en door nieuwe vervangen, terwijl het reeds betaalde met de nieuw geleverde zaken kan worden verrekend.

5. Aansprakelijkheid

Verkoper is, behoudens het beroep op garantie, op geen enkele wijze aansprakelijk en derhalve nimmer verplicht tot vergoeding van welke schade dan ook, hoe ook genaamd.

6. Reclames

Reclames, zowel op leveringen van zaken alsmede op factuurbedragen dienen binnen 60 dagen na ontvangst der zaken respectievelijk de betreffende rekening schriftelijk bij verkoper te worden ingediend onder nauwkeurige vermelding van de feiten waarop de reclame betrekking heeft.
Verkoper is slechts gehouden kennis te nemen van de reclame, indien het verschuldigde uit de daaraan ten grondslag liggende overeenkomst is voldaan.

7. Prijzen

Prijsopgaven worden steeds vrijblijvend gedaan op basis van de op het moment der koop en/of opdracht geldende prijzen.
Indien zich na de datum van de offerte prijsverhogingen mochten voordoen tengevolge van verhoging van rechten, accijnzen, transportkosten en/of wijziging in de valuta is verkoper gerechtigd die verhogingen door te berekenen aan de koper, doch heeft de koper het recht, voor zover de overeenkomst niet is uitgevoerd, deze te annuleren.

8. Vorderingen en Betalingen

De vorderingen van de verkoper dienen te worden beschouwd als brengschulden van de koper. Betaling dient, tenzij anders overeengekomen, contant te geschieden bij het afleveren der zaken.
Indien de vordering van de verkoper niet contant of krachtens de gesloten overeenkomst wordt betaald, heeft de verkoper het recht zijn vordering te verhogen met een rente van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele wordt geteld, ingaande 14 dagen na factuurdatum.
Indien de koper na sommatie tot betaling in gebreke blijft is verkoper tevens gerechtigd zijn vordering te verhogen met de buitengerechtelijke incassokosten en andere inningskosten, waaronder begrepen de kosten van verkopers raadsman.
De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op minimaal 15% van het bedrag der vordering.

9. Eigendom

Zonder volledige betaling zal koper nimmer de eigendom verkrijgen van de door verkoper aan hem geleverde zaken, doch blijven de door verkoper geleverde zaken voor rekening en risico van koper eigendom van verkoper.

10. Terughalen zaken

Indien een opdrachtgever om welke reden dan ook of door welke oorzaak dan ook handelt in strijd met een der bepalingen van deze voorwaarden, in staat van faillissement wordt verklaard, surcéance van betaling aanvraagt, komt te overlijden, een regeling met zijn crediteuren treft of daartoe gedwongen wordt, is verkoper gerechtigd de geleverde zaken terug te halen ongeacht waar deze zich zullen bevinden en zonder dat de koper enige aanspraak op schadevergoeding kan maken.

11. Leveringen

Levering vanaf een orderbedrag van € 175,00 geschiedt franco huis in de directe omgeving van onze vestigingspunten. Onder directe omgeving wordt een straal van 20 kilometer verstaan.
Levering van kleinere aantallen geschiedt in overleg met de koper. Bij een orderbedrag minder dan € 175,00 berekenen wij een bijdrage in de verzend- en administratiekosten van € 10,00.

12. Bijzondere bepalingen

Afwijkingen van deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden gelden uitsluitend voor de transacties waarop zij betrekking hebben en zijn eerst dan rechtsgeldig indien dit door beide partijen schriftelijk is aanvaard.

Nieuwe Wijn

Nog steeds breiden wij ons assortiment uit met diverse wijnen. Bekijk deze nieuwe wijnen en bestel ze vandaag!

Wijn Aanbiedingen

Regelmatig hebben wij diverse, heerlijke wijnen extra voordelig geprijsd in de aanbieding. Bekijk ze nu!

De Wijnbrief

Door u in te schrijven voor de maandelijkse wijnbrief, blijft u op de hoogte van de laatste weetjes en feiten!

Eenvoudig Betalen

U rekent de wijn af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank.